Słownik pojęć

Wyniki dla hasła: Airy Teoremat

 • Airy teoremat

  rozważania wpływu impulsu napędowego na okres wahań wahadła za pomocą wykresu fazowego, których autorem jest George Biddell Airy (1801-1892) z tych rozważań wynikają następujące wnioski:

  • impuls udzielony wahadłu w bardzo krótkim czasie (impuls uderzeniowy) skierowany do położenia równowagi wahadła zmniejsza okres, a skierowany w stronę położenia skrajnego – zwiększa okres, bez względu na to, czy kierunek impulsu jest zgodny, czy przeciwny do kierunku ruchu wahadła;
  • impuls udzielony wahadłu ma tym mniejszy wpływ na jego okres, im udzielenie impulsu nastąpi bliżej położenia równowagi, w którym energia kinetyczna wahadła jest największa; impuls udzielony wahadłu w chwili jego przechodzenia przez położenie równowagi lub rozłożony symetrycznie po obu stronach położenia równowagi nie ma wpływu na okres wahań wahadła; zatem urządzenia napędowe regulatorów wahadłowych powinny być konstruowane tak, aby impuls był skupiony w pobliżu położenia równowagi wahadła i rozłożony symetrycznie. Wnioski z Airy teoremat odnoszą się również do innych rodzajów regulatorów zegarowych, np. balansowych.

 • Teoremat Airy (patrz: Airy Teoremat)

 • Impuls mechaniczny

  impuls służący do podtrzymania ruchu regulatora balansowego lub wahadła w zegarach mechanicznych. Gdy regulator znajduje się w pobliżu położenia równowagi, uwolniony ze spoczynku ząb koła wychwytowego (zob. wychwyt) ślizga się po powierzchni impulsu palety i naciskając na nią przekazuje impuls regulatorowi (zob. Airy teoremat). W zegarze Shortta wahadło zależne otrzymuje impuls pod działaniem dźwigni grawitacyjnej.